YEKATERINBURG, RUSSIA - OCTOBER 21, 2020: A man in a protective mask leaves the Dirizhabl [Airship] shopping centre. Russia's Sverdlovsk Region reported 258 new coronavirus cases in the past day. Donat Sorokin/TASS Ðîññèÿ. Åêàòåðèíáóðã. Ïîñåòèòåëü íà âûõîäå èç òîðãîâîãî öåíòðà "Äèðèæàáëü".  Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè çà ïðîøåäøèå ñóòêè îôèöèàëüíî ïîäòâåðæäåíî 258 íîâûõ ñëó÷àåâ çàðàæåíèé Covid-19. Äîíàò Ñîðîêèí/ÒÀÑÑ

ரஷியாவில் முழுவதும் ஊரடங்கு சட்டம் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றது.

கோவிட் தொற்றாளர் எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்தது தொடர்ந்து

இந்த முடிவை மத்திய அரசு எடுத்துள்ளது.

ஒக்டோபர் 30 ஆம் திகதி முதல் நவம்பர் 1ஆம் திகதி வரையும் ஊரடங்கு சட்டம் அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here